Meer- en hoogbegaafdheid
Meer- en hoogbegaafdheid
Meer- en hoogbegaafdheid

Meer- en hoogbegaafdheid

Meer- en hoogbegaafdheid

Preventie

Bij PR08 streven we ernaar om kinderen met een ontwikkelingsvoorsprong, (hoog)begaafde kinderen vroegtijdig te signaleren. Voor ouders is in dit proces een belangrijke rol weggelegd. Door samen in gesprek te gaan, kan gekeken worden naar wat het kind nodig heeft. Om daar vervolgens, zowel op school als thuis, zo goed mogelijk bij aan te sluiten.

Aanbod in de groep en op school

Naast een passend onderwijsaanbod binnen de eigen groep, kunnen deze kinderen behoefte hebben aan ontwikkelingsgelijken. Binnen PRO8 zijn op verschillende scholen 'peergroepen' ingericht om hieraan tegemoet te komen.

Meer- en hoogbegaafdheid

Bovenschoolse voorziening Micado

Als er specifieke onderwijsbehoeften zijn die -op dat moment- door de eigen school niet geboden kunnen worden, kan deelname aan de Micado-groep hier mogelijk in voorzien. In het toelatingstraject kijken we of dit het geval is, welke doelen voor de leerling voorop staan en bepalen we de deelnameperiode. We creëren door samen te werken een omgeving waarin het kind op verschillende plekken aan dezelfde groeidoelen werkt.

Micado mogelijkheden aanvullend op het aanbod op de eigen school

Werkwijze Micado

  • De kinderen krijgen les van een gespecialiseerde leerkracht die veel ervaring heeft in het lesgeven aan en het begeleiden en coachen van deze groep kinderen.
  • De coaching is gericht op het proces. Vanuit de specifieke sociaal-emotionele ontwikkeling van hoogbegaafden zoals bijvoorbeeld de behoefte aan autonomie is er aandacht voor het zelfbeeld van het kind en voor zijn/haar interactie met de wereld (Leren leven).
  • Er is aandacht voor de ontwikkeling van de executieve vaardigheden (Leren leren).
  • Leren denken: door onderzoekend leren, denkvragen op te lossen aan de hand van de Taxonomie van Bloom en de mindset Fixed and Growth.
  • De kinderen werken aan hun eigen groeidoelen (vaardigheidsdoelen en inhoudelijke doelen), zijn zelf eigenaar.
  • In het aanbod ligt de nadruk op het stimuleren van het analytisch, praktisch en creatief denkvermogen.

Motivatie - lntelligentie - Creativiteit - Aandacht - Doorzettingsvermogen - Omgeving

Toelating

Om in aanmerking te komen voor de MICADO groep, geldt een toelatingsprocedure.
De kinderen worden op hun school gescreend door de intern begeleider en de leerkracht.
Na overleg met ouders worden ze voorgedragen voor de MICADO groep.
Een toelatingscommissie bepaalt, of de kinderen daadwerkelijk worden geplaatst.