Klachtenregeling
Klachtenregeling
Klachtenregeling

Klachtenregeling

Klachtenregeling

Al willen we het voorkomen, toch kunnen op school gebeurtenissen plaatsvinden waar ouders, leerlingen of medewerkers het niet mee eens zijn. Wij nodigen je uit om hierover met de betrokkene, eventueel de schoolleiding, in gesprek te gaan om samen naar een oplossing te zoeken.

Een klacht op school oplossen

  • Wacht niet te lang. Het is helpend om in een vroeg stadium een oplossing te zoeken.

  • Spreek de juiste persoon aan, degene om wie het gaat.

  • Neem de tijd om met elkaar in gesprek te gaan, niet even tussendoor. Maak een afspraak om het standpunt toe te lichten.

  • Wees duidelijk waar het precies om gaat. Zet eventuele punten van te voren al op papier. Als er iemand mee komt, is het fijn om dit vooraf te bespreken.

  • Denk zelf alvast na over mogelijke oplossingen om daarna in het gesprek te zoeken naar een oplossing waar iedereen achterstaat.

  • Leg de afspraken vast.

Als de klacht blijft bestaan, bestaat de mogelijkheid om contact op te nemen met de intern vertrouwenspersoon van de school of de extern vertrouwenspersoon van het bestuur. In overleg met de vertrouwenspersoon is het mogelijk om met uw klacht naar het schoolbestuur of de klachtencommissie te gaan. Dit kan ook zonder tussenkomst van de vertrouwenspersoon.

Vertrouwenspersonen

Klachtenregeling

Stichting Primair Onderwijs Achterhoek heeft een klachtenregeling waarin staat hoe de school omgaat met klachten.

Een klacht kan gaan over iemand die aan de school is verbonden zoals een leerkracht, de conciërge, hulpouders bij het overblijven, de schoolleiding of het schoolbestuur. Onze klachtenregeling is opgesteld om ouders, leerlingen en personeel te informeren over de wijze waarop klachten worden afgehandeld.

Als er sprake is van een strafbaar feit (zoals seksueel misbruik) kan hiervan aangifte worden gedaan bij de politie zodat er een rechtszaak kan volgen. De rechter zal in dat geval beoordelen of de dader moet worden bestraft. De school / het schoolbestuur is bij sommige delicten, zoals seksueel geweld tegen minderjarigen, verplicht aangifte te doen. De vertrouwenspersoon van de school / het bestuur kan adviseren over de mogelijk te ondernemen stappen.

Ook is het mogelijk over een strafbaar feit een klacht in te dienen bij de klachtencommissie, maar die kan een dader geen straf opleggen.

Klachtenregeling PRO8

Crisisteam

Het bestuur kan bij complexe situaties gebruik maken van de ondersteuning van het calamiteitenteam van School & Veiligheid.