Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling
Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling
Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling

Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling

Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling

De wettelijk verplichte meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling helpt scholen bij een vermoeden van geweld of mishandeling in de thuissituatie van een kind. Bij dergelijke vermoedens doorlopen medewerkers van PRO8 het bij de meldcode behorende stappenplan met als doel de leerling snel goede hulp te bieden.

De onderwijsinspectie controleert of scholen een meldcode hebben en actief gebruiken. Wij vinden het belangrijk dat medewerkers en ouders hiervan op de hoogte zijn.

Communiceren met ouders

Samenwerking tussen school en ouders is cruciaal voor de ontwikkeling en opvoeding van kinderen. Het signaleren van belemmeringen in de ontwikkeling van een kind en dit met ouders bespreken vormt een belangrijk onderdeel van de beroepshouding van leerkrachten en intern begeleiders.

We vinden het belangrijk om ouders te informeren, ook bij gevoelige onderwerpen als vermoedens van kindermishandeling en huiselijk geweld. In een gesprek worden signalen en zorgen benoemd en ouders gevraagd of zij deze signalen/zorgen herkennen/delen.

Is de veiligheid van het kind, ouder(s), de medewerker in het geding dan kan van een gesprek met ouders worden afgezien.

In de meldcode staan de volgende vijf verplichte stappen:

Beslissen om bij acute of structurele onveiligheid te melden bij Veilig Thuis.
Daarnaast is hulpverlening organiseren ook mogelijk

Bij een vermoeden van geweld of mishandeling in de thuissituatie van een kind volgen we deze meldcode zodat de juiste hulp ingezet kan worden.