Maatschappelijk verantwoord ondernemen
Maatschappelijk verantwoord ondernemen
Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Maatschappelijk verantwoord ondernemen
100%
min
160%

Maatschappelijk verantwoord ondernemen betekent dat wij verantwoordelijkheid (willen) dragen voor maatschappelijke problemen zoals luchtvervuiling, klimaatverandering of arbeidsomstandigheden. PRO8 streeft ernaar een bijdrage te leveren aan het reduceren van deze problemen. We houden rekening met de maatschappelijke effecten van onze activiteiten.

Maatschappelijk verantwoord ondernemen
Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Energieneutraal

Eind 2017 is 65% van de scholen voorzien van zonnepanelen. In de komende 5 jaren zal dit oplopen tot 76%. Op deze scholen is geïnvesteerd in energiezuinige verlichting en zijn slimme meters geplaatst. Voor de medewerkers, ouders en kinderen is middels goed zichtbare panelen te volgen wat de opbrengsten van de zonnepanelen zijn. Het energieverbruik wordt centraal gemonitord.

De scholen worden gestimuleerd om zuinig met energie om te gaan.
Zowel elektriciteit als gas worden ingekocht bij Greenchoice: groene stroom uit Nederlandse biovergisters. De andere 90% komt uit windmolens in Nederland. Allemaal duurzaam dichtbij dus. Het gas is altijd 100% bosgecompenseerd.

Op de achtergrondfoto ziet u de zonnepanelen op het dak van basisschool Het Rondeel in Beek

Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Participatie

PRO8 zet voor het schoonmaken van de scholen en het uitvoeren van conciërgetaken voor een groot deel (meer dan 80%) medewerkers in via de firma Mabeon (Maatschappelijk Betrokken Ondernemen). Doel is om arbeidsgehandicapten en mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt een reguliere arbeidsplek te bieden, waar zij hun optimale prestatie kunnen en willen leveren. Er wordt gewerkt met een mix, bestaande uit arbeidsgehandicapte mensen (die opgeleid worden tot SVS-vakgeschoold schoonmaker) en vakbekwame medewerkers van de reguliere arbeidsmarkt. Mabeon is PSO gecertificeerd, zodat we via uitbesteding aan Mabeon voldoen aan de eisen die de Participatiewet stelt.

Milieu

Bij het (meerjaren) onderhoud van de schoolgebouwen wordt rekening gehouden met milieuaspecten als belasting voor de omgeving (milieuvriendelijke toepassingen), duurzaamheid (langdurige oplossingen toepassen), afvalscheiding, zuinig omgaan met materialen.

Bijna alle scholen hanteren het zgn. continurooster, waardoor er minder verkeersbewegingen (halen en brengen) nodig zijn en dus o.a. minder brandstoffen verbruikt worden.

Maatschappelijk verantwoord ondernemen
Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Gezonde omgeving

De speelpleinen van de PRO8 scholen zijn/worden heringericht met de nadruk op spelen en bewegen. Zo heeft basisschool Octa het schoolplein ingericht volgens het nieuwe concept 'speel-buurtplein'. Ook De Pannevogel, Dynamiek, Gaanderwijs, St. Jozefschool en De Boomgaard hebben inmiddels een prachtige speelplein voor de leerlingen.

Montessorischool De Pas en de Bernardusschool in Keijenborg hebben in het schooljaar 2020-2021 de subsidie Groen Schoolplein van de Provincie Gelderland ontvangen. Spelend en ontdekkend leren in een natuurlijke omgeving is het uitgangspunt voor het nieuwe schoolplein van de Bernardusschool.

In alle gebouwen is de luchtkwaliteit een voortdurende bron van aandacht (en zorg).
De nieuwbouwscholen De Pannevogel in Steenderen en Gaanderwijs in Gaanderen zijn gebouwd volgens de nieuwste normen van Frisse scholen B.

Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Afvalverwerking en circulaire economie

Helaas bieden nog niet alle gemeenten de mogelijkheid het afval gescheiden in diverse containers aan te bieden. Daar waar het nog niet mogelijk is zal druk op de gemeenten worden uitgeoefend hun plaatselijke verordening zodanig aan te passen, dat gescheiden afvalverwerking mogelijk wordt.

Het gebruik van wegwerpverpakkingen met drank wordt de komende jaren ontmoedigd, mede door de invoering van “waterdagen” en het aanleggen van “join he pipe” watertappunten.
Bij vervanging van meubels wordt gezocht naar mogelijkheden van hergebruik. Zo zijn bijvoorbeeld in de nieuwbouwschool in Gaanderen tafels geplaatst, die gemaakt zijn van hout van afgedankte Indonesische vissersboten.
Schoolborden en bepaalde meubels worden aan het eind van de levensduur niet vernietigd, maar verscheept naar scholen in The Gambia (West-Afrika) via de aan PRO8 gelieerde stichting Buganala (www.buganala.nu). Overtollige materialen worden in de werkplaats van de onderhoudsdienst van PRO8 opgeslagen om op een later tijdstip op de scholen hergebruikt te worden