Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad
Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad
Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad

Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad

Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad
Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad

GMR

Voorzitter: Jorn Rikkers
Secretaris: Ruben Otemann

Emailadres: gmr@pro8.nu

Een bestuur met meerdere scholen heeft ook een Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad. De GMR praat mee over bovenschoolse zaken zoals het bestuursformatieplan. Het gaat om onderwerpen die van belang zijn voor alle of een meerderheid van de scholen van een schoolbestuur.
Elke school binnen PRO8 is in de GMR vertegenwoordigd door een ouder of leerkracht.

De GMR vergadert in een schooljaar gemiddeld zes keer. Daarnaast zijn er twee bijeenkomsten met de raad van toezicht.

Rechten, bevoegdheden, plichten

Zowel de bevoegdheden van de GMR en haar geledingen zijn vastgelegd in de wet. Alle artikelen van de Wet medezeggenschap op Scholen (WMS) kunt u vinden op de website www.infowms.nl. In het medezeggenschapsreglement zijn alle organisatorische onderwerpen vastgelegd.

Oudergeleding

Elise Hebbink Het Rondeel
Karien Helmink Gaanderwijs
Arthur van Leeuwen De Boomgaard
Jorn Rikkers De Pas
Reinier Wassink Octa
Sandra vd Werff-Faay De Pannevogel

Personeelsgeleding

William Booij Galama/Mariabasis
Femke Bouvy Roncalli
Nienke Koster Dynamiek
Sylke Nusselder Bernardusschool
Ruben Otemann Dichterbij
Peggy Roelofs St. Jozefschool
Peter Schrauwen Het Timpaan
Michel Stokman De Leer

Vergaderdata 2023-2024

21 september 2023, 7 november 2023 (RvT-GMR), 12 december 2023, 5 februari 2024, 20 maart 2024 (RvT-GMR),

3 april 2024, 30 mei 2024 en 3 juli 2024.

Hieronder vindt u een overzicht van de vergaderdata met een link naar de betreffende agenda.
Notulen van een GMR vergadering zijn schriftelijk op te vragen door een email te sturen naar
gmr@pro8.nu