• 0314 653 400
Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad
Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad
Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad

Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad

Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad
Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad

GMR

Voorzitter: Michel Hoppenbrouwers
Secretaris: Ruben Otemann

Emailadres: gmr@pro8.nu

Een bestuur met meerdere scholen heeft ook een Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad. De GMR praat mee over bovenschoolse zaken zoals het bestuursformatieplan. Het gaat om onderwerpen die van belang zijn voor alle of een meerderheid van de scholen van een schoolbestuur.
Elke school binnen PRO8 is in de GMR vertegenwoordigd door een ouder of leerkracht.

De GMR vergadert in een schooljaar gemiddeld zes keer. Daarnaast zijn er twee bijeenkomsten met de raad van toezicht.

Rechten, bevoegdheden, plichten

Zowel de bevoegdheden van de GMR en haar geledingen zijn vastgelegd in de wet. Alle artikelen van de Wet medezeggenschap op Scholen (WMS) kunt u vinden op de website www.infowms.nl. In het medezeggenschapsreglement zijn alle organisatorische onderwerpen vastgelegd.

Oudergeleding

Susanne ButerDaltonschool De Leer
Christian ter HeijneOcta
Karien HelminkGaanderwijs
Michel HoppenbrouwersGalamaschool
Arthur van LeeuwenDe Boomgaard
Agnieszka SchliefRoncalli
Sandra Stuijt-LageschaarHet Timpaan
Bayram SunnetciDynamiek

Personeelsgeleding

Susanne BastenMontessorischool De Pas
Marije v.d. BergMariabasisschool
José BroekhofSt. Jozefschool
Daniëlle DammersDe Pannevogel
Sylke NusselderBernardusschool
Ruben OtemannDichterbij
Peter SchrauwenHet Timpaan
Marion WieringaHet Rondeel

Vergaderdata 2020-2021

7 oktober 2020, 10 november 2020 (GMR-RvT), 8 december 2020, 4 februari 2021, 16 maart 2021 (RvT-GMR), 31 maart 2021 en 30 juni 2021.

Hieronder vindt u een overzicht van de vergaderdata met een link naar de betreffende agenda.
Notulen van een GMR vergadering zijn schriftelijk op te vragen door een email te sturen naar
gmr@pro8.nu