Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad
Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad
Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad

Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad

Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad
Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad

GMR

Voorzitter: Michel Hoppenbrouwers
Secretaris: Ruben Otemann

Emailadres: gmr@pro8.nu

Een bestuur met meerdere scholen heeft ook een Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad. De GMR praat mee over bovenschoolse zaken zoals het bestuursformatieplan. Het gaat om onderwerpen die van belang zijn voor alle of een meerderheid van de scholen van een schoolbestuur.
Elke school binnen PRO8 is in de GMR vertegenwoordigd door een ouder of leerkracht.

De GMR vergadert in een schooljaar gemiddeld zes keer. Daarnaast zijn er twee bijeenkomsten met de raad van toezicht.

Rechten, bevoegdheden, plichten

Zowel de bevoegdheden van de GMR en haar geledingen zijn vastgelegd in de wet. Alle artikelen van de Wet medezeggenschap op Scholen (WMS) kunt u vinden op de website www.infowms.nl. In het medezeggenschapsreglement zijn alle organisatorische onderwerpen vastgelegd.

Oudergeleding

Susanne Büter Daltonschool De Leer
Karien Helmink Gaanderwijs
Michel Hoppenbrouwers Galamaschool
Arthur van Leeuwen De Boomgaard
Jorn Rikkers De Pas
Sandra Stuijt-Lageschaar Het Timpaan
Reinier Wassink Octa
Sandra van der Werff-Faay De Pannevogel

Personeelsgeleding

Marije v.d. Berg Mariabasisschool
Femke Bouvy Roncalli
Nienke Koster Dynamiek
Sylke Nusselder Bernardusschool
Ruben Otemann Dichterbij
Peter Schrauwen Het Timpaan
Frans ten Velde St. Jozefschool
Marion Wieringa Het Rondeel

Vergaderdata 2022-2023

6 oktober 2022, 8 november 2022 (GMR-RvT), 13 december 2022, 1 februari 2023, 14 maart 2023 (RvT-GMR), 30 maart 2023, 10 mei 2023 en 28 juni 2023.

Hieronder vindt u een overzicht van de vergaderdata met een link naar de betreffende agenda.
Notulen van een GMR vergadering zijn schriftelijk op te vragen door een email te sturen naar
gmr@pro8.nu